# #

Õigusaktid

Mahepõllumajanduse põhinõuded on ühesugused kogu Euroopa Liidus: peamised valdkonda reguleerivad õigusaktid on nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008, milles on sõnastatud mahepõllumajanduse olulisemad põhimõtted ja detailsed nõuded ning mille üks eesmärke on ka võimaldada kohalikest tingimustest lähtuvalt suuremat paindlikkust.

Lisaks ELi määrustele reguleerivad Eestis mahepõllumajandust mahepõllumajanduse seadus ja selle rakendusaktid.

Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrustes on kirjas taime- ja loomakasvatuse, vesiviljeluse, toidu ja sööda töötlemise, turustamise ning kontrolli ja märgistamise eeskirjad. Eesti õigusaktides täpsustatakse põhiliselt kontrolli ja märgistamisega seotut. Siseriiklikult on reguleeritud mahetoitlustamine.

Õigusaktide parema arusaadavuse huvides on koostatud juhendmaterjal „Nõuete selgitus tootjale“, mida perioodiliselt kaasajastatakse, samuti käsitletakse mahetöötlemise ja märgistamise nõudeid mitmetes väikekäitlejatele mõeldud infomaterjalides.

Mahepõllumajanduse valdkonda reguleerivad ELi määrused ja Eesti õigusaktid leiab Maaeluministeeriumi veebilehelt.

Järelevalve

Mahepõllumajanduse nõuete täitmist kontrollitakse põhjalikult, seda teevad kas eraõiguslikud või riiklikud järelevalveasutused. Erinevalt enamikest Euroopa riikidest kehtib Eestis alates 2001. aastast riiklik kontrollsüsteem.

Kõiki maheettevõtteid kontrollib Põllumajandus- ja toiduamet. Jaekaubanduses kontrollib märgistust Tarbijakaitseamet.

Mahepõllumajandusega tegeleda soovija peab kõigepealt taotlema Põllumajandus- ja Toiduametilt ettevõtte tunnustamist. Tunnustamise käigus kontrollitakse ettevõttes kohapeal vastavust mahepõllumajanduse reeglitele. Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse.

Edaspidi kontrollitakse maheettevõtteid kohapeal vähemalt üks kord aastas.

Igal aastal väljastavad järelevalveasutused igale ettevõttele tõendava dokumendi, kus on kirjas, milline toodang on ettevõttes mahe.

Mahepõllumajanduse valdkond Maaeluministeeriumis

2000. a loodi Põllumajandusministeeriumis keskkonnabüroo, kes vastutas ka mahepõllumajanduse valdkonna eest. 2004.-2015. tegeles selle valdkonnaga taimetervise osakonna mahepõllumajanduse büroo.
Käesoleval ajal tegeleb mahepõllumajandusega Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna nõunik.

Marika Ruberg
625 6537; marika.ruberg[A]agri.ee   

Ministeeriumi veebilehelt leiab samuti kasulikku infot mahepõllumajanduse kohta.