# #

Mahemajanduse teadmussiirde programm 2021-2023

Teadmussiirde tegevused jätkuvad aastatel 2021-2023 põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkondade teadmussiirde programmi raames. 2020. a suvel lõppenud mahepõllumajanduse teadmussiirde pikaajalise programmi tegevused jätkuvad uue programmi mahemajanduse valdkonnas.

Programmi viib ellu konsortsium, kelle vahel on jagatud erinevate valdkondade koordineerimine, kuid kes osalevad lisaks enda koordineeritavale valdkonnale ka teiste valdkondade tegevuste elluviimisel. Konsortsiumisse kuuluvad:

 • Põllumajandusuuringute Keskus (juhtpartner, horisontaalsed teemad ja teabesalv),
 • Maaelu Edendamise Sihtasutus (põllumajanduspoliitika abinõud),
 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (aiandus ja loomakasvatus),
 • Eesti Toiduainetööstuse Liit (toit ja toiduohutus),
 • Eesti Maaülikool (ühistegevus),
 • Eesti Taimekasvatuse Instituut (taimekasvatus),
 • Mahepõllumajanduse Koostöökogu (mahemajandus).

Kogu programmi maht on 3,5 miljonit eurot, millest mahemajanduse eelarveks on aastateks 2021-2023 planeeritud 450 000 EUR. Programm viiakse ellu MAK 2014-2020 raames, toetab Euroopa Liit. Lisainfo kogu programmi tegevuste kohta: https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/uhendpip/

Mahemajanduse valdkonna tegevused katavad kõiki taime- ja loomakasvatuse valdkondi, lisaks toimuvad tegevused üldisematel mahemajanduse teemadel. Uue tegevusena alustati mahetoitlustajate nõustamisega. Tegevused viiakse ellu erinevates formaatides üle Eesti: veebipõhised ja kontaktsed infopäevad, suur osa neist ettevõtetes ja katsekeskustes, ettevõtete külastused, õppereisid Eestis, õpiringid, esitlustegevused katsekeskusetes. Lisaks avaldatakse materjale: videod, videoloengud, veebipõhised infomaterjalid ja trükised. Siiani valminud teabematerjalidega saab tutvuda siin: https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/uhendpip/uhendpip-teavikud/

Info õppepäevade toimumise kohta avaldatakse vähemalt 2 nädalat enne toimumist maheklubi.ee ja pikk.ee sündmuste kalendrites. 

2022. aastaks planeeritud tegevused

Infopäevad, külastused-reisid ja esitlused:

 • Loomakasvatuses (erinevad loomaliigid), taimekasvatuses ja aianduses ning mahemajanduse üldteemadel
 • Lektorid Eestist ja välisriikidest
 • Infopäevad klassiruumis, veebis, ettevõtetes ja katsekeskustes
 • Esitlused Eesti Maaülikoolis
 • Ettevõtete külastused Eestis
 • Üks õppereis Eestis ja õppereisid välisriikidesse
 • Õpiring mahetaimekasvatuses

Mahetoitlustamise juhendamisteenus

Teabematerjalid

 • Mahepõllumajanduse Leht (4 tk)
 • Ülevaatetrükis „Mahepõllumajandus Eestis 2021“
 • Juhend toitlustusettevõttes mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud toidu valmistamiseks ja reklaamimiseks
 • Mahetoitlustamise ökomärgi teabeleht
 • Mahekäitlemise/ maheloomakasvatuse teabelehed (3 tk)
 • Mahemajanduse materjalide tõlketööd
 • Uusi mahenõudeid selgitav materjal „Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjatele 2022“

Videod ja videoloengud

Lisainfo

Mahemajanduse valdkonnajuht:
Elen Peetsmann
e-mail: maheteave@gmail.com

Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas 2016-2020

 

Põllumajandusalase teadmussiirde süsteemsemaks korraldamiseks planeeris Maaeluministeerium pikaajalised programmid eri valdkondades, üks neist on mahepõllumajandus. Tegevust toetatakse MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiire ja teavitus“ raames. Mahepõllumajanduse programm on kavandatud peamiselt Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014–2020 eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks.

Hanke tulemusena allkirjastati 2016. aasta veebruaris raamleping aastateks 2016-2019 teadmussiirde tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega, kelleks on Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ja SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus. Programmi juht on Elen Peetsmann. Lepingu orienteeruv maht on 720 000 eurot.

Kõik programmi materjalid avaldatakse portaalis maheklubi.ee. Info ürituste toimumisest avaldatakse www.maheklubi.ee ja www.pikk.ee sündmuste kalendris.

Nelja aasta jooksul:

 • korraldatakse infopäevi tootjatele, töötlejatele ja toitlustajatele
 • korraldatakse igal aastal üks konverents
 • hallatakse mahepõllumajanduse infoportaali Maheklubi.ee
 • antakse elektrooniliselt välja perioodilist väljaannet (kord kvartalis) Mahepõllumajanduse Leht
 • korraldatakse valdkondlike õpiringide tegevusi
 • korraldatakse esitlustegevusi ettevõtetes ning demokatseid ja nende tutvustusi
 • korraldatakse ettevõtete külastusi Eestis ja välisriikides
 • koostatakse või täiendatakse (osaliselt võrguväljaannetena) teabematerjale

2016. aasta tegevused määras Maaeluministeerium, edaspidi otsustab programmi raames igal aastal elluviidavad täpsemad tegevused programmi nõukogu, kuhu kuuluvad:

Karin Zereen (Maaeluministeerium), Anu Nemvalts (Põllumajandusamet), Kairi Sisask (Veterinaar- ja Toiduamet), Veeve Kaasik (konsulent), Kaspar Toomsalu (mahetootja), Jaan Kiider (mahetootja), Krista Kanniste (mahetöötleja), Karli Sepp ja Priit Penu (Põllumajandusuuringute Keskus), Elen Peetsmann (Eesti Maaülikooli Mahekeskus).

Programmi täideviivasse meeskonda kuuluvad:

Elen Peetsmann (Eesti Maaülikooli Mahekeskus), Airi Vetemaa (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus), Merit Mikk (Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus), Ave Kikas (Eesti Maaülikool), Ilmar Tamm (Eesti Taimekasvatuse Instituut).

Ürituste toimumine avaldatakse sündmuste kalendris ja veebis www.maheklubi.ee

Info: maheteave[A]gmail.com

 

2020. aastal elluviidud tegevused (kuni 18.09.2020)

 

2019. aastal elluviidud tegevused

 

2018. aastal elluviidud tegevused

 

2017. aastal elluviidud tegevused

 

2016. aastal elluviidud tegevused

 

2020

2020. a I kvartali aruanne

2020. a II kvartali aruanne

2020. a III kvartali aruanne

 

2019

2019. a I kvartali aruanne

2019. a II kvartali aruanne

2019. a III kvartali aruanne

2019. a IV kvartali aruanne

 

2018

2018. a I kvartali aruanne

2018. a II kvartali aruanne

2018. a III kvartali aruanne

2018. a IV kvartali aruanne

 

2017

2017. I kvartali aruanne

2017. II kvartali aruanne

2017.a III kvartali aruanne

2017.a IV kvartali aruanne

 

2016

2016. a II kvartali aruanne

2016. a III kvartali aruanne

2016. a IV kvartali aruanne