# #

Euroopa Komisjon valmistab ette uusi algatusi mahepõllumajandussektori edendamiseks

19.10.20

Euroopa Komisjon on algatanud mahepõllumajanduse kavandatava tegevuskava kohta avaliku konsultatsiooni. Mahepõllumajandussektoril on Euroopa rohelise kokkulepe ambitsioonide saavutamisel oluline koht, samuti aitab kokkulepe saavutada strateegias „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegias seatud eesmärke. Komisjoni prioriteet on tagada, et mahepõllumajandussektoril oleksid olemas sobivad vahendid ning hästi toimiv ja konsensuslik õigusraamistik, mis on äärmiselt vajalik selleks, et võtta 25% põllumajandusmaast kasutusele mahepõllumajandusmaana, nagu eesmärgiks on seatud. 

Kavandatav mahepõllumajanduse tegevuskava, mis peaks vastu võetama 2021. aasta alguses, on oluline vahend sektori edasise kasvu toetamiseks. Nii komisjoni strateegia „Talust taldrikule“ kui ka elurikkuse strateegia sisaldavad eesmärki saavutada 2030. aastaks olukord, kus 25% põllumajandusmaast kasutatakse mahepõllumajanduseks. 

Mahepõllumajanduse tegevuskavaga toetatakse sektori elavdamist nii nõudluse kui ka pakkumise poolel. Selle keskmes on kolm põhiaspekti:

  • elavdatakse mahepõllumajanduslike toodete nõudlust ning säilitatakse samas tarbijate usaldus;
  • soodustatakse mahepõllumajanduseks kasutatavate alade suurendamist ELis;
  • tugevdatakse mahepõllumajandusliku tootmise rolli võitluses kliimamuutuse ja elurikkuse vähenemisega, sealhulgas toetatakse loodusvarade jätkusuutlikku majandamist.

Avaliku konsultatsiooni eesmärk on koguda kodanikelt, riiklikelt ametiasutustelt ja asjaomastelt sidusrühmadelt tagasisidet esialgse tegevuskava kohta. Küsimustikku saab veebis täita 12 nädala jooksul, s.o kuni 27. novembrini.

Küsimustik on jagatud 5 teemavaldkonnaks:

  • Mahesektori olukord ja peamised kitsaskohad tootmises ja kogu tarneahelas;
  • Meetmed stimuleerimaks mahetoodangu tarbimist ja suurendamaks tarbijate usaldust;
  • Meetmed stimuleerimaks üleminekut mahetootmisele/mahetootmisega jätkamist;
  • Kliima ja keskkonnaeesmärkide täitmine;
  • ELi roll kogu protsessis

Loe täpsemalt: Euroopa Komisjon, 04.09.2020