# #

Euroopa poliitikud: mahe on Euroopas kestliku põllumajanduse võtmesektor

18.09.14

Mahevaldkonna esindajad kogunesid möödunud nädalal Itaaliasse Barisse 8. Euroopa mahekongressile, et kohtuda Euroopa Komisjoni ja Parlamendi esindajatega ning arutada ELi mahetoidu ja -põllumajanduse võimalusi ning probleeme. Põhitähelepanu oli uuel maaelu arengukaval, Euroopa innovatsioonipartnerlusel ja ELi uuel mahemäärusel. 

Poliitikud ja mahevaldkonna esindajad ühel meelel, et Euroopa Liit peab kestliku põllumajanduse saavutamiseks toetama mahesektorit kogu Euroopas. „Meie eesmärk on luua kestliku põllumajanduse mudel, mis põhineb eripäral, konkurentsivõimel ja uuenduslikkusel. Mahepõllumajandusel on selles keskne roll nii Itaalia kui ka kogu Euroopa jaoks,“ oli ELi eesistujamaa Itaalia põllumajandusministri Maurizio Martina sõnum mahekongressil.

Põllumajanduse ja maaelu voliniku Dacian Cioloşe kabineti juhataja asetäitja Alina-Stefania Ujupan ütles: „Mahesektor on viimastel aastatel tähelepanuväärselt arenenud. Selline kasv jätkub juhul, kui säilib ka senine tarbijate tugev usaldus. ELi Komisjoni poolt välja pakutud mahevaldkonda puudutavate ettepanekute paketi [mahepõllumajanduse määruse ettepanek ja mahepõllumajanduse arengukava] eesmärk on mahesektori arenguks vajaliku raamistiku täiustamine. Komisjoni jaoks on see pakett ja jätkuv viljakas dialoog asjaosalistega väga tähtis.“ 

Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu komisjoni liige Paolo De Castro rääkis huvigruppide nimel, kes on mures, et uus mahepõllumajandusemäärus võib valdkonna arengut takistada: „Parlament on teadlik muredest, mis on seotud Komisjoni uue mahemääruse ettepanekutega. Seetõttu kinnitan, et mahesektor on aktiivselt kogu protsessi kaasatud, et tagada määruse põhimõtete ja rakendatavuse tasakaal ning mahepõllumajanduse jätkuv areng.“

Cosimo Lacirignola, Bari Vahemere agronoomiainstituudi (CIHEAM) juht, kongressi üks korraldajatest, lausus: „Arvud näitavad seda, et mahepõllumajandus on suurepärane võimalus mitte ainult Itaalia, vaid kogu Euroopa ja Vahemere-äärsete riikide põllumajanduse jaoks. Toota rohkem ja reostada vähem on suur väljakutse ning nõuab tarka kasvu. See on peamine ülesanne, millega CIHEAM on aastaid tegelenud: kohandanud teadmisi piirkondade nõudmistele. Uuenduslikkus hariduses ja koolituses tähendab, et mõistetakse piirkondade vajadusi teaduslike lahenduste väljatöötamisel võitluseks nälja, kõrbestumise, veepuuduse ja elurikkuse kadumisega.“

Arie van den Brand, Groupe de Brugesis ja ARC2020 esindaja lausus: „ARC2020 näeb agroökoloogias head võimalust tuua kokku talunikud, teadlased ja aktivistid. Agroökoloogilist lähenemist saab kasutada igal pool kogu toidutootmissüsteemis – Euroopa innovatsioonipartnerluse praktilisest tööst teaduse ja põllumajandusega, kuni lühikeste tarneahelateni, mis ühendavad tootjaid ja tarbijaid. Andes oma panuse tootjate, teaduse ja sotsiaalsete liikumiste ühendamiseks, saame aidata Euroopal välja töötada sidusat, terviklikku põllumajanduse ja toidu poliitikat, mis tõesti töötab oma kodanike hüvanguks.“

IFOAM ELi president Christopher Stopes rõhutas, et headele ettevõtmistele tuleb nende edukaks rakendumiseks tagada vajalikud vahendid: „Komisjon on taas kinnitanud oma pühendumist mahepõllumajandusele, algatades Euroopa mahepõllumajanduse uue tegevuskava, kus rõhutatakse mahepõllumajanduse tähtsat rolli põllumajanduse kestlikus arengus. Nüüd on ülimalt oluline, et Komisjon ja liikmesriigid rakendaksid konkreetse plaani Euroopa mahetootmise kasvu ergutamiseks. Seda saab teha rakendades mahepõllumajanduse innovatsiooniprogrammi nii ELi teadusprogrammi Horizon 2020 kui ka rahvusvahelise teadustöö raames. Samuti toetades tugevalt mahepõllumajandust uue maaelu arengukava raames ja lähenedes tasakaalustatult ELi mahemääruse edasisele väljatöötamisele koostöös poliitikutega.“

8. Euroopa mahekongressi korraldasid IFOAM EU, CIHEAM-IAM Bari ja Itaalia põllumajandusministeerium.

Lisainfo: IFOAM EU