# #

IFOAMi Euroopa Liidu Grupp tähistas 10 sünnipäeva

01.12.13

Novembris tähistas ülemaailmse mahepõllumajandusorganisatsiooni IFOAM Euroopa Liidu Grupp 10. sünnipäeva kõrgetasemelise konverentsiga Brüsselis. Kümnele tööaastale saab tagasi vaadata kui edukatele: IFOAMi ELi Grupp on nende aastatega kasvatanud oma mõjujõudu ning on Euroopa Liidu institutsioonidele mahepõllumajanduse valdkonnas arvestatav partner.

2003. aastal loodi IFOAMi juurde regionaalne ELi töögrupp kontoriga Brüsselis, et efektiivsemalt tegeleda nii mahepõllumajandus- kui ka teiste seonduvate poliitikate mõjutamisega, arendada mahepõllumajanduse valdkonda ning olla tõhusaks infovahendajaks. Kümme aastat tagasi alustati ühe töötajaga, nüüdseks on kontoris 12 täisajaga töökohta.

ELi Grupp ühendab rohkem kui 160 mahepõllumajandusorganisatsiooni üle Euroopa. Sinna kuuluvad nii tootjate, töötlejate kui ka turustajate organisatsioonid, kontrollorganisatsioonid, nõuande-, arendus ja teadusasutused, aga ka keskkonna ja tarbijaorganisatsioonid. Eestit esindab ELi Grupis Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus.

IFOAM ELi grupi juures on neli töögruppi, mille tegevusvaldkonnad on: üldine poliitika ja õigusaktid, spetsiaalsed poliitikavaldkonnad (ÜPP – ühine põllumajanduspoliitika ja MAK-maaelu arengukava, seeme, GMO, vesi, märgistamine, taimekaitsevahendid), mahepõllumajanduse määrused (vein, katmikalad, linnukasvatus, vesiviljelus, paindlikkus, import ja kontroll, grupisertifitseerimine) ning teadusuuringud.

IFOAMi ELi Grupp on mahepõllumajanduse valdkonna peamine eestkõneleja nii Euroopa Komisjoni, Euroopa Nõukogu kui ka Euroopa parlamendiga suhtlusel. Aastate jooksul on IFOAMi ELi Grupp esitanud ligi 200 ühispositsiooni.

2013. a ja tulevaste aastate olulisemad teemad

Mahepõllumajanduse määruse ülevaatamine – IFOAMi ELi Grupp esitab asjakohaseid detailseid ülevaateid ja ettepanekuid Euroopa Komisjonile seoses kavandatava mahepõllumajanduse õigusaktide muutmisega. Peamised teemad, mis on arutelude all, on impordi- ja järelevalve reeglid, GMO, lihtsustamine, paindlikkus, mahepõllumajanduse reguleerimisala laiendamine, sertifitseerimissüsteemi parandamine, mahepõllumajanduse usaldusväärsus.
Ühine põllumajanduspoliitika – Seistakse sellise poliitika eest, mis toetaks mahepõllumajanduse majanduslikku arengut ning suurendaks keskkonnaalast ja sotsiaalset vastutustundlikkust.
Euroopa mahevisioon 2030 – Arendatakse visiooni, mis aitaks mahepõllumajandusliikumisel:
- kujundada mahepõllumajanduse ja seda reguleerivate nõuete ja praktikate tulevikku Euroopas,
- tugevdada mahepõllumajanduse positsiooni jätkusuutliku toidu ja põllumajanduse suunanäitajana,
- kaasata mahepõllumajanduse huvigruppe ja keskkonnavaldkonna valitsusväliseid organisatsioone tingimuste loomisse, mis aitavad parandada kogu maailma keskkonna-, majandus- ja sotsiaalset olukorda.
Euroopa Liidu mahepõllumajanduse arengukava kaasajastamine – Mõjutatakse Euroopa Komisjoni, kaasajastama 2004. a mahepõllumajanduse arengukava, arvestades alates 2014. aastast rakenduvaid poliitikaid ja teadusraamkavasid. Vajalik on mahepõllumajanduse kaasamine olulisematesse poliitikatesse, promoprogrammidesse ja Euroopa Innovatsioonipartnerlusse.
GMO – Seistakse selle eest, et kaitsta GMO-vaba põllumajandust. Oluline on vähendada GMO-saaste riski mahetootmises ja tagada GMO-vaba seemne kättesaadavus.
Seeme – Seistakse selle eest, et tunnustataks mahepõllumajandusse sobivate sortide vajadust ja muudetakse selliste sortide turule toomine lihtsamaks.
Mahepõllumajanduse rakendusmäärused – Esitatakse ettepanekuid täpsemate nõuete osas mahetöötlemisele, katmikviljelusele ja linnukasvatusele.
Euroopa teaduse ja innovatsiooni rahastamise tulevik – Seistakse selle eest, et teadusuuringute rahastamisel peetaks oluliseks mahepõllumajanduse ja mahetoidu uuringuid.
Euroopa Innovatsioonipartnerlus põllumajanduses – Mahepõllumajanduse kaasamine prioriteetsete valdkondade hulka.
IFOAM ELi Grupist loe lähemalt http://www.ifoam-eu.org/

Allikas: IFOAM EU Grupp