# #

Mahekonverentsil nõuti planeeritava ELi mahemääruse muutmist

29.11.14

17.–18. novembrini 2014 toimus Pariisis mahetöötlemise konverents, mille peatähelepanu oli uue ELi mahemääruse eelnõul. Konverentsil osalenud 125 inimest 14 riigist olid ühel meelel selles, et eelnõu praegune versioon tuleks kas tervikuna tagasi võtta või muuta selles olulisi punkte. Uue määruse asemel soovitati pigem täiendada praegu kehtivat määrust.

Hollandi katusorganisatsiooni Bionext esindaja Bavo van den Idsert võttis lõppsõnas arutelu kokku: „Me ei vaja uusi määrusi, vaid peame parandama olemasolevate rakendamist.“

Manuel Rossi-Prieto Euroopa Komisjoni põllumajanduse peadirektoraadi mahepõllumajanduse osakonnast selgitas, et üks olulisemaid põhjusi ELi mahemääruse muutmiseks on – lisaks lihtsustamisele ja parandustele – võitlemine pettustega, et tagada mahetööstuse usaldusväärsus. Järgmisel aastal rakendub pettustega võitlemiseks programm, mis võimaldab mahetunnustatuse olemasolu interneti kaudu kontrollida.

Konverentsil tekitas kõige elavamat arutelu planeeritav nõue, et mahetooted ei tohi mingilgi määral sisaldada taimekaitsevahendite jääke. Kuigi Euroopa Komisjoni ja ka mõnede osalejate arvetes tuleks vastata tarbijate ootusele saada täiesti jääkidevaba toitu, leidis osalejate valdav enamus, et tegemist on soovmõtlemisega ja tuleb arvestada sellega, et mahepõllumajandus ei ole eraldatud, vaid toimib kõrvuti tavapõllumajandusega keskkonnas, kus võib leiduda taimekaitsevahendite jääke. Ei peeta õigeks, et mahetalunik peab kartma põhjendamatuid süüdistusi ja peab tõendama, et pole pestitsiididega saastumises süüdi. Selle asemel tuleb rakendada põhimõtet „saastaja maksab“, mis tähendab, et põllumajandustootja, kes on kasutanud pestitsiidide, vastutab enda põhjustatud kahju eest.

Juhiti tähelepanu sellele, et erinevate laborite analüüsid annavad erinevaid tulemusi, sageli on tegu nn valepositiivse leiuga ning Euroopas suudab vaid kolmandik kuni pool 150 tunnustatud laborist pakkuda rahuldavaid või häid analüüsitulemusi. Seega võib mahesektori usaldusväärsus taimekaitsevahendite jääkide nulltolerantsi mõistes sõltuda vaid mõningate laborite tööst.

Aastakümneid mullas püsivate mürkide jääkide leidumise osas oldi üksmeelel, et sellelaadse saastumise eest ei tohiks tootjaid karistada, kui saasteaine hulk jääb alla õigusaktides kehtestatud piirnormi. Praeguse eelnõu kohaselt tuleks jääkide leidmisel kogu partii mahetunnustatus tühistada ja valmistooted kaubandusest kõrvaldada ning hävitada. Sealjuures jääksid kõik kaasnevad kulud jaemüüjate kanda, sest planeeritav kompensatsioonisüsteem hõlmaks sellistel juhtudel vaid ELi tootjaid.  IFOAM ELi president Christopher Stopes lisas: „Mahepõllumajandus on katkematu ahel mullaviljakusest ja seemnetest kuni töötlemiseni ning küsimus pole ainult saastumata lõpptootes.“

Järgmine vastuoluline teema oli seotud ELi importimisega. Seni kehtinud mahemääruse rakendamise samaväärsuse põhimõte võib tulevikus asenduda täieliku vastavuse nõudega. „IFOAM EL ei pea üle maailma täiesti ühesuguste reeglite kehtestamist mõistlikuks ega soovi neo-kolonialistlikku lähenemist,“ kinnitas Stopes.

Konverentsil osalejad leidsid, et iga-aastased kontrollid peaksid jätkuma. Komisjon on pakkunud, et bürokraatia vähendamiseks võiks riskivabades tegevusvaldkondades kontrolle läbi viia iga kahe aasta järel.

Mahesektor ja Euroopa Komisjon on eriarvamusel ka selles, kas edaspidi lubada ühes ettevõttes mahe- ja tavamaad. Luc Maurer Prantsusmaa põllumajandusministeeriumist leidis, et erinevate kultuuride kasvatamisel on mahe- ja tavatootmine samas ettevõttes võimalik.

Komisjoni üks ettepanekuid on ka kõigi mahetooteid müüvate jaemüügikohtade mahekontrollsüsteemi kaasamine. Oldi ühel nõul, et kui jaemüügiettevõttes müüakse ainult pakendatud mahetooteid, on pettused praktiliselt välistatud. Selliste jaemüüjate mahekontrollsüsteemiga liitumise nõude tagajärjeks on oht, et poed, mis müüvad vaid mõnda mahetoodet, võtaks mahetooted oma sortimendist kuluka mahekontrolli tõttu välja ja tarbijatel väheneb võimalus mahetooteid osta.

Aruteludes käsitleti veel pakendamise nõudeid, keskkonna ja jätkusuutlikkuse tagamise küsimusi, ja kvaliteediprobleeme.  

Konverentsi korraldasid IFOAM EL ja Prantsusmaa mahetöötlejate liit Synabio.

IFOAMi ELi grupi seisukohad planeeritava ELI mahemääruse osas.

Mõned konverentsi ettekanded.

Allikad: IFOAM EL, Organic-market.info