# #

Mahepõllumajandus võib olla üks lahendusi ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamiseks

29.10.19

Kui tahame säilitada tulevastele põlvedele jätkusuutlikku toidutootmist ja tulla toime paljude meie planeedi ees seisvate väljakutsetega, sealhulgas kliimamuutustega, tuleks soodustada mahepõllumajanduslike praktikate levikut. Hollandi maheorganisatsiooni Eosta raport näitab, et mahepõllumajandusel võib olla oluline roll ÜRO ülemaailmse säästva arengu tegevuskava eesmärkide (SDG) saavutamisel.

Põllumajandusega seotud väljakutsetega toimetulemiseks pole ühte lahendust. On siiski selge, et vaja on teistsugust ja terviklikumat lähenemisviisi, mis ei keskenduks mitte ainult tootmisele, vaid ka keskkonna- ja sotsiaalsetele aspektidele. Et saavutada üleilmset jätkusuutlikku toiduga kindlustatust, vähendades samal ajal põllumajanduse keskkonna- ja sotsiaalseid kulusid, on tarvis erinevaid tehnikaid, ning mahepõllumajandusel on siin oluline roll.

Hollandi maheorganisatsioon Eosta raport Organic Agriculture and the Sustainable Development Goals. Part of the Solution analüüsib mahepõllumajanduse mõju säästva arengu eesmärkide täitmisele. IFOAM - Organics Internationali tegevdirektor Louise Luttikholt tõdes: "Nagu raportist selgub, on üleilmsete säästva arengu eesmärkide saavutamiseks 2030. aastaks hädavajalik üle minna säästvamatele põllumajandustavadele, näiteks mahepõllumajandusele. ”

Enam kui 50 teadusuuringu põhjal järeldatakse raportis, et mahepõllumajandusel võib olla oluline roll vähemalt kaheksa säästva arenguga seotud eesmärgi saavutamisel. Nende hulka kuuluvad: kaotada näljahäda (SDG 2), hea tervis ja heaolu (SDG 3), puhas vesi ja sanitaaria (SDG 6), tööhõive ja majanduskasv (SDG 8), säästev tootmine ja tarbimine (SDG 12), kliimamuutuste vastased meetmed (SDG 13), ookeanid ja mereressursid (SDG 14) ja maa ökosüsteemid (SDG 15).

 

Eesmärk 15: Maa ökosüsteemid

Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja mulla degradeerumine põhjustavad kahjulikke muutusi ökosüsteemides ja looduslikus toiduahelas. Selle peamiseks põhjuseks on põllumajandus, eelkõige pestitsiidide ja herbitsiidide ulatuslik kasutamine. Samas mahetootmises, kus sellist intensiivset sünteetiliste pestitsiidide ja mineraalväetiste kasutamist ei toimu, on võrreldes tavatootmisega bioloogiline mitmekesisus suurem.

 

Eesmärk 13: Kliimamuutuste vastased meetmed

Kliimamuutused mõjutavad põllumajandust ja vastupidi. Väiksema energiasisendi ja suurema süsiniku sidumispotentsiaali kaudu saab mahepõllumajandus aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele. Samuti on mahepõllumajandus kliimamuutustega kohanemisvõimelisem põllumajandussüsteem tänu oma suuremale vastupidavusele ekstreemsete ilmastikunähtuste suhtes.

 

Eesmärk 14: Ookeanid ja mereressursid

Merede „surnud tsoonid“ on vee-elustikule ja sealsele elurikkusele üha tõsisemaks ohuks. Selle peamisteks põhjusteks on põllumajanduses kastutatavad väetised ja pestitsiidid. Mahepõllumajanduses leostub üldiselt vähem toitaineid pinnaühiku kohta ja see on ka üks ökoloogilise taaskasutava põllumajanduse viise, mis on välja pakutud veekogude toitainereostuse vähendamiseks.

 

Eesmärk 6: Puhas vesi ja sanitaaria

Põllumajandusega on kaasnenud nii tohutu veekasutus kui ka halvenev vee kvaliteet. Et sünteetilisi pestitsiide mahepõllumajanduses ei kasutata, väheneb vee saastatus. Lisaks on mahepõllumajanduses üldjuhul mullas rohkem orgaanilist ainet ja seega ka parem veemahutavus.

 

Eesmärk 2: Kaotada näljahäda

Ehkki arenenud riikides on mahetoomise saagid enamasti madalamad, on mahepõllumajandusel suur roll näljahäda kaotamisel ja toidujulgeolekus. Kuna aga üle 60% Aafrika Sahara-aluse elanikkonna moodustavad väiketalupidajad, kes ei kasuta moodsaid tehnoloogiaid, võib mahepõllumajandus seal olla ka tootlikum variant. Ühtlasi tullakse maheviljelusmeetodite rakendamisel paremini toime ekstreemsete kliimatingimustega.

 

Eesmärk 3: Tervis ja heaolu

Ehkki selle üle vaieldakse, võib mahetoit olla toitainerikkam kui tavatoit. Ükski uuring pole tuvastanud, et mahetoit oleks vähem tervislik, lisaks on teada tavatootmises kasutatavate pestitsiidide arvukad ohud inimestele.

 

Eesmärk 8: Tööhõive ja majanduskasv

Pestitsiididega kokkupuutumine, eriti arengumaades, kus pärineb märkimisväärne osa Euroopa importtoidust, on seotud paljude oluliste terviseriskide ja surmadega. Et mahepõllumajandus keelab sünteetiliste pestitsiidide kasutamise ning sageli on mahetootmise korral ka majandustingimused soodsamad, on sellel positiivne panus inimväärsetesse töötingimustesse ja majanduskasvu.

 

Eesmärk 12: Säästev tootmine ja tarbimine

Kui hinnata kogu tootmist, siis toimib mahepõllumajandus enamikes kategooriates üldiselt paremini ning seda võib käsitleda terviklikuma lähenemisviisina pikaajalisele säästvale toidutootmisele.

 

Allikad:

Organic Agriculture and the Sustainable Development Goals. Part of the Solution

IFOAM EU