# #

Mahetoetuse 2016 ühikumäärasid vähendati ligi 4%

09.02.17

PRIA

10.veebruariks kinnitab PRIA otsused 2016 taotletud pindala- ja loomapõhiste MAK  keskkonnatoetuste kohta, järgneb toetuste väljamaksmine. 10 päeva jooksul pärast määramisotsuste kinnitamist avaldatakse toetusesaajate andmed PRIA kodulehel. 

10. veebruaril määratakse ka mahetootmisele ülemineku ning mahetootmisega jätkamise toetused, mis vajab selgitust:

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab tegevuse liigile eelarveaastaks määratud eelarve, siis tuleb PRIA-l  MAK 2014-2020 perioodi loomade- ja pindalapõhiste toetuse meetme määruste kohaselt vähendada toetuse ühikumäärasid.

Pärast mahepõllumajandusliku tootmise toetuse, mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse taotluste menetlemist selgus, et esmakordselt tuleb nimetatud põhjusel vähendada 2016. aastal taotluse esitanutel mahepõllumajandusega jätkamisetoetuse ühikumäärasid ulatuses, mis katab 302 000-eurose eelarve ületuse.  Taotletud toetusliigi arvestuslik kindlakstehtud summa kujunes suuremaks kui oli mahepõllumajandusega jätkamise toetusele eelarveaastaks määratud eelarve. Eelarve ületamise täielikuks katmiseks ei piisanud ka  mahepõllumajandusliku tootmise toetuse ja mahepõllumajandusele ülemineku toetuse tegevusliigist ülejäävast summast. 

Seetõttu arvestas PRIA välja vajaliku vähenduse koefitsiendi 0,9639592060257 ja vähendas proportsionaalselt kõiki mahepõllumajandusega jätkamise toetuse ühikumäärasid, mida määruse kohaselt vähendada tohib, et tagada taotlejate võrdne kohtlemine. Toetus makstakse välja järgmiste ühikumäärade alusel:

Mahepõllumajandusega jätkamise toetuse ühikumääragrupid  ja ühikumäär enne vähendust

 

Ühikumäär pärast vähendamist

rohumaa (v.a kuni 3-aastane külvikorras olev rohumaa ja põldtunnustatud heinaseemnepõld), mille iga hektari kohta peetakse majapidamises vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal veiseid, hobuseid, lambaid, kitsi või mesilasperesid, hektari kohta 25 eurot aastas.

24,09

kuni 3-aastase külvikorras oleva rohumaa hektari kohta 80 eurot aastas;

77,11

teravilja, kaunvilja, õli- ja kiukultuuride, muude tehniliste kultuuride ning põldtunnustatud heinaseemnepõllu hektari kohta 125 eurot aastas;

120,49

Rühvelkultuuri hektari kohta 210 eurot aastas;

202,43

Puuvilja- ja marjakultuuri v.a maasika kasvatamiseks kasutatava hektari kohta 300 eurot aastas;

289,18

Köögivilja, maasika ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava hektari kohta 600 eurot aastas.

578,37

Kui majapidamises peeti 2015. aastal mahepõllumajanduslikult keskmiselt vähemalt 5 mesilasperet, siis toetuse määr on 40 eurot mesilaspere eest.

38,55