# #

Mahetoodangu 2021. a andmete esitamine

05.01.22

Mahetootjatel tuleb mahepõllumajandusliku toodangu andmed esitada Põllumajandus- ja Toiduametile 1. veebruariks 2022. Kui ettevõttes olid 2021. aastal ainult 1., 2. või 3. aasta üleminekuaja põllud ja/või  üleminekuaja loomad, linnud ja mesilased, siis mahetoodangu andmeid esitada vaja ei ole.

Mahetootjatel tuleb esitada:

  • üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal kasvatatud põllumajanduskultuuride, seente ja/või katmikkultuuride saagi kogused,
  • mitteharitavalt alalt korjatud taimede ja/või seente kogused,
  • üleminekuaja läbinud loomadelt ning lindudelt saadud looma- ja linnukasvatussaaduste kogused ning mesilasperedelt saadud mesindussaaduste kogused 2021 aasta kohta,
  • ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud loomade ning lindude arvud liikide ja vanusegruppide kaupa ning mesilasperede arvud eelmise aasta 31. detsembri seisuga.

Mahepõllumajandusliku toodangu andmeid saate esitada läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali https://portaal.agri.ee/epm-portal-ng/esileht.html

Abistava materjalina on teavitusele lisatud ka fail „Toodangu andmete esitamise juhend“.

Mahepõllumajandusliku tootmise nõuete määruse leiab siit https://www.riigiteataja.ee/akt/128062013033?leiaKehtiv

Lähem info:

Olvia Laur

Mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist

5038 460

olvia.laur[A]pta.agri.ee