# #

Olulisemad mahetoetusega seotud muudatused 2020. aastal

05.05.20

2020. aastal ei saa võtta uut 5-aastast mahetoetuse (MAH) kohustust

 • Sellel aastal mahetootmisega alustanud tootjad ei saa kahjuks uusi mahetoetuse kohustusi võtta. Et Põllumajandusamet (PMA) saaks PRIAst andmed mahetootmisega alustanud tootja põldude kohta, tuleb ühtse pindalatoetuse taotlemisel e-prias vormis PT50A täita veerg 22. Veergu 16 (KSM/MAH) ei täideta.
   

MAH kohustuse suurendamine ei ole lubatud

 • Mahetoetust saab taotleda ainult sellisele maale, millel oli 2019. aastal mahekohustus. Kui taotlejal on ettevõttesse põlde juurde tulnud, siis määratakse toetus kehtiva kohustuse ulatuses, st 2020. aasta suurenenud osa eest toetust ei saa. Selle maa osas tuleb samuti vormis PT50A täita veerg 22, et PMA saaks PRIAst andmed ka juurdetulnud põldude kohta. Veergu 16 (KSM/MAH) juurdetulnud maade puhul ei täideta (v.a kellegi teise mahekohustuse ülevõtmise korral).
 • Juhul kui taotleja kohustusealuse põllu pind on mõõdetud mõnevõrra suuremaks, kui oli 2019. a kohustus, siis makstakse toetust ainult 2019. a kohustusealusele pinnale. Vormil PT50A märgitakse põllu viimati mõõdetud pind.
 • Kui 2020. aastal mõõdetakse aga varasemalt kohustuse all olnud põllu pinda väiksemaks, siis makstakse toetust 2020. aastal kindlakstehtud pinnale. 
 • Erandina on lubatud MAH kohustusealuse maa pindala suurendada kuni 15 protsenti Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saajal, kellele selle toetuse taotluse rahuldamise otsus on tehtud 2018. või 2019. aastal ja kes on ka nendel aastatel juba mahetootmisega alustanud.


31.12.2019 lõppenud MAH kohustust saab pikendada ja üle anda

 • Taotlejad, kelle 5-aastane kohustuseperiood lõppes 31.12.2019. a, saavad kohustust ühe kalendriaasta võrra pikendada, selleks tuleb teha pikendamise kohta märge vormil PT50.
  Kui mahetootja, kelle kohustus lõppes 31.12.2019, soovib kohustuse üle anda kellelegi, kes jätkab sellel pinnal mahetootmisega, saab ta seda teha. Selleks peavad nii kohustuse üleandja kui ka kohustuse ülevõtja üleantava maa kohta esitama kohustuse üleandmise-ülevõtmise teate pindala- ja loomapõhiste kohustuste lehel. Pärast selle teate esitamist saab kohustuste ülevõtja märkida taotlusel kohustuse pikendamise ja taotleda sellele pinnale mahetoetust.
 • Kohustuse võib üle anda ja vastu võtta ka osaliselt ning kohustust saab pikendada ka ainult üleantud maal. Vastu võetud põldu enam samal aastal uuesti üle anda ei saa, ka mitte eelmisele omanikule tagasi.


MAH kohustuse asendamine

 • 2020. aastal saab MAH kohustust asendada ainult PLK kohustusega.


Koolitusnõue MAH kohustuse ja selle ülevõtmise korral

 • Maaeluministeerium kavatseb mahetoetuse raames nõutava täiendkoolituse läbimise tähtaega (12 akadeemilist tundi hiljemalt 5. kohustuseaasta 1. juuniks) pikendada 30. novembrini.
 • Kui kohustus võetakse üle pärast neljandat kohustuseaastat ja kohustuse ülevõtjal puudub varasemast kehtiv kohustus, ei nõuta algkoolitusel, täienduskoolitusel ega õppepäeval osalemist.

Mahetoetuse kohustusega seotud täpsemad juhised on leitavad PRIA juhendmaterjalis „Abiks taotlejale“, mis on leitav siit.