# #

Värske uuring: maailma maheturg kasvas rohkem kui 80 miljardi euroni

19.02.18

14. veebruaril tutvustasid FiBL ja IFOAM messil BIOFACH mahepõllumajanduse värsket ülevaatekogumikku „The World of Organic Agriculture 2018“, mis annab põhjaliku ülevaate üleilmsest mahesektorist 2016. aasta lõpu seisuga. 2016. aastal tegeles mahepõllumajandusega 2,7 miljonit tootjat 178 riigis. Üleilmne maheturg oli 2016. aastal kokku 89,7 mld dollarit (üle 80 mld euro). Euroopa mahetoidu jaemüügi mahuks hinnati 33,5 mld eurot, mis on 11,4% rohkem kui aasta varem. 

„Viimaste aastate positiivsed suundumused jätkuvad: tarbijate nõudlus mahetoodete järele kasvab, lisandub mahetootjaid ja -maad,“ ütles Merit Mikk Mahepõllumajanduse Koostöökogust. „Võrreldes 2015. aastaga kasvas maailmas mahemaa pindala 15% ehk 7,5 mln hektarit, mis on kõigi aegade rekord. Euroopas kasvas mahemaa pindala 2016. aastaks 13,5 miljoni hektarini: aastaga lisandus Euroopas ligi miljon hektarit mahemaad. Need numbrid näitavad, et tootjatele, aga ka tarbijatele läheb korda jätkusuutlik ning keskkonnaga arvestav põllumajandus ning majandamine.“

2016. aastal tegeles mahepõllumajandusega 2,7 miljonit tootjat 178 riigis. Mahedalt majandati kokku ligi 58 miljonil hektaril. Ligikaudu pool kogu mahemaast on Okeaanias (27,3 mln ha), järgnevad Euroopa (23%, 13,5 mln ha, ELis 12,1 ml ha) ja Ladina-Ameerika (12%, 7,1 mln ha). Mahemaa osa kogu põllumajandusmaast oli suurim Liechtensteinis (37,7%), järgnesid Prantsuse Polüneesia (31,3%), Samoa (22,4%), Austria (21,9%), Eesti (18,9%), Rootsi (18%) ja Itaalia (14,5%). 15 riigis oli mahemaad kogu põllumajandusmaast rohkem kui 10%, neist üheksa Euroopas. Euroopa Liidus moodustas mahemaa 2016. aastal 6,7% kogu põllumajandusmaast.

Turu-uuringute ettevõtte Ecovia Intelligence hinnangul ulatus üleilmne maheturg 2016. aastal kokku 89,7 mld dollarini (üle 80 mld euro), kõigi suuremate maheturgude kasv oli kahekohaline. Juhtiv maheturg on jätkuvalt USA (38,9 mld eurot), järgnevad Saksamaa (9,5 mld eurot), Prantsusmaa (6,7 mld eurot) ja Hiina (5,9 mld eurot).

Euroopas on mahemaad 13,5 miljonit hektarit, mahetoidu jaemüük kasvas 33,5 mld euroni. „Euroopas on mahetoidu jaemüügi maht kasvanud viimase kümne aastaga rohkem kui kaks korda: 2016. aastal jõudis see 33,5 miljardi euroni (ELis 30,7 mld eurot), suurenedes 2015. a võrreldes 11,4% (ELis 12%). Üle 20% kasvas mahetoidu jaemüük Prantsusmaal, Iirimaal, Taanis ja Norras“, lisas Merit Mikk. Kõige usinamad mahetoidu tarbijad on jätkuvalt Šveitsis – 274 eurot aastas, järgnesid Taani – 227 eurot ja Rootsi – 197 eurot.

Euroopas tegutses üle 370 000 mahetootja (ELis ligi 300 000), kõige enam on mahetootjaid Türgis (ligi 68 000) ja Itaalias (üle 64 000). Tootjate arv kasvas 2016. aastal 7% (ELis 10%). Euroopas tegutseb ligi 66 000 töötlejat (ELis ligi 63 000) ja ligi 4700 importijat (ELis 4000). Kõige enam töötlejaid on Itaalias (ligi 17 000), importijaid aga Saksamaal (ligi 1600).

Euroopas majandatakse mahedalt kokku 13,5 mln hektaril. Mahemaad lisandus võrreldes 2015. aastaga 6,7% (ELis 8,2%), kokku ligi miljon hektarit. Itaalias ja Prantsusmaal lisandus vastavalt 300 000 ja 200 000 hektarit. Euroopas on kõige enam mahemaad Hispaanias (üle 2 mln ha), järgnevad Itaalia (1,8 mln ha) ja Prantsusmaa (1,5 mln ha).

Kõige suurema osa kogu toiduturust moodustas mahekaup 2016. aastal Taanis – 9,7%, järgnesid Luxembourg (8,6%) ja Šveits (8,4%). Mitmes riigis on näiteks mahemunadel ja mahepiimal juba üle 20% turuosa.

Väljaanne “The World of Organic Agriculture” (2018) ja infograafika on leitav: http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2018.html.

Allikas: http://www.fibl.org/en/service-en/news-archive/news/article/ein-boomender-biosektor-578-millionen-hektar-bioflaeche-biomarkt-waechst-auf-fast-90-milliarden-us.html.

FiBL (Research Institute of Organic Agriculture) on mahepõllumajanduse uurimisinstituut, vaata lisaks: www.fibl.org

IFOAM – Organics International on rahvusvaheline mahepõllumajandusorganisatsioon, vaata lisaks: www.ifoam.bio

Mahepõllumajanduse Koostöökogu on maheorganisatsioone ühendav katusorganisatsioon, kuhu kuulub 16 liiget: MTÜ Eesti Biodünaamika Ühing, Eesti Mahepõllumajandu­se Sihtasutus, MTÜ Harju Mahetootjate Ühing, MTÜ Hiiumahe, MTÜ Läänemaa Mahetootja­te Selts, MTÜ Saare Mahe, MTÜ Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, TÜ Lõuna-Eesti Toiduvõr­gustik, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus, MTÜ Virumaa Mahetootjad, TÜ Wiru Vili, MTÜ Eesti Maheteravili, MTÜ Mahetootjate Nõu- ja Jõukoda, MTÜ Mahe Lam­bakasvatuse Klaster, MTÜ Liivimaa Lihaveis ja MTÜ Maheklaster.

Merit Mikk, Maheklubi.ee