# #

Maheklaster

Maheklaster MTÜ innovatsiooniklastrite meetme projekt „Innovatsioon mahetaimekasvatuses“
maheklaster.ee

Eesmärk: Suurendada Eesti mahetaimekasvatuse konkurentsivõimet ning majanduslikku ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust

Tegevusvaldkonnad: põllukultuuride ja köögiviljade kasvatus maheviljeluses

Klastri liikmed:

Mahepõllumajandusettevõtted üle Eesti: Kaspar Toomsalu FIE, OÜ JUPPI , Väljaotsa OÜ, OÜ EHE Pojad, Agriculture AS, OÜ Riido Ökotalu, OÜ Heavili, ABL Baltic Seeds AS, Põlgaste Talu OÜ, OÜ Erto talu, Kiltsimäe talu, Osaühing FIO, Mahe Kati OÜ, Tarvastu Saariku talu, Mahetalu OÜ.

Põhisuund ettevõtetel  - 7 põllukultuurid, 6 köögivili, 1 töötleja

Klastri partnerid:

METK (Eesti Taimekasvatuse Instituut) ; Eesti Maaülikool, PKI; Tartu Ülikool; FiBL; Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus; SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus; Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus; Agri Partner OÜ

Klastri elluviijate kontaktid:

Maheklaster MTÜ. F.Tuglase 1-6, Tartu, www.maheklaster.ee; kontaktisik Airi Vetemaa, 5225936; maheklaster@gmail.com; Merit Mikk (köögivilja teemad), 5039802; meritoko@gmail.com 

Peamised teaduspartnerid: METK, J. Aamisepa 1, Jõgeva alevik, 48309 Jõgeva maakond, www.metk.agri.ee; kontaktisik Ilmar Tamm, ilmar.tamm@metk.agri.ee; Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu, www.emu.ee; kontaktisik Priit Põldma, priit.poldma@emu.ee

 

Rahastamine:

Maheklastri tegevuskava “Innovatsioon mahetaimekasvatuses” rahastatakse MAK 2014-2020 meetme 16.1 kaudu.

 

Klastri innovatsioonitegevused:

9 tegevust põllukultuuride kavatuse valdkonnas ja 7 tegevust köögiviljakasvatuse valdkonnas. Põhirõhk põldkatsetel ettevõtetes, sh katselapikatsed ETKIs.

 

Põllukultuuride kasvatus:

P1. Mineraalide ja bioaktivaatorite kompleksi hõlmav mahepõllukultuuride kasvatustehnoloogia, 2017-2022

Eesmärk: Välja selgitada efektiivsemad mineraalide ja bioaktivaatorite kompleksid ning töötada välja saadud tulemustel põhinev kasvatustehnoloogia. Eelarve 95 564 €

Tegevuse aruanne

P2. Mahepõllukultuuride leheväetised ja nende kasutamise kasvufaasid, 2017-2021

Eesmärk:  Välja selgitada sobivaimad mahepõllumajanduses lubatud leheväetised ja töötada välja meie agroklimaatilistesse tingimustesse sobiv kasutustehnoloogia. Eelarve 39 601 €

Tegevuse aruanne

P3. Paljuliigilised vahekultuuride segud haljasväetisena mahepõllukultuuride külvikorras, 2018-2022

Eesmärk: Välja selgitada erinevate lühiajaliste paljuliigiliste vahekultuurisegude haljasväetisena kasutamise efektiivsus ja välja töötada tehnoloogilised soovitused sobilike haljasväetissegude ja nende kasutamise osas mahetaimekasvatuses. Eelarve 37 281 €

Tegevuse aruanne

P4. Saagikultuuride segukülvides kasvatamine, 2019-2022

Eesmärk: Välja selgitada sobivaimad kooskasvatatavad kultuurid ja nende kasvatustehnoloogia saagi kvaliteedist ja saagikuse stabiilsuse seisukohast ning anda sellest tulenevaid kasvatussoovitusi. Eelarve 32 918 €

Tegevuse aruanne

P5. Teravilja ja õlikultuuride seemnete töötlemine mikroelementide ja bioaktivaatoritega ning töödeldud seemne kui toote väljatöötamine, 2018-2021

Eesmärk: Välja selgitada seemnete mineraalide ja bioaktivaatoritega töötlemise mõju taimede arengule ning vastupidavusele haiguste ja kahjurite suhtes. Töötada välja sobivad tehnoloogiad nii tootmisettevõtete jaoks kui ka turustatavate seemnete töötlemiseks, millega luuakse eeldused Eesti turule täiesti uue toote toomiseks. Eelarve 24 675 €

Tegevuse aruanne

P6. Puutuhk ja biosüsi mahepõllukultuuride väetisena, 2017-2023

Eesmärk. Välja selgitada kohalike mahetootmisesse sobivate väetisainete – puutuha ja biosöe mõju põllukultuuride kasvukeskkonna parandamiseks ning välja töötada soovitused nende kasutamiseks tootmistingimustes. Eelarve 30 580 €

Tegevuse aruanne

P7. Vähetuntud valgurikkad söödakultuurid, 2017-2023

Eesmärk. Vähetuntud valgurikaste söödakultuuride kasvatusvõimaluste väljaselgitamine. Eelarve 37 915 €

Tegevuse aruanne

P8. Kasutatud tehnoloogiliste võtete komplekshinnang, 2022-2023

Eesmärk. Erinevate tegevuste raames rakendatud tegurite mõju hindamine mahetaimekasvatuse katsealade mullavilljakusele ja mulla mikrobioloogiale ning kultuuride saagikusele ja saagi kvaliteedile. Katsetatud tehnoloogiate mõju hindamine läbi olelusringi, mis sisaldab nii keskkonna kui ka majandusliku mõju hindamist. Eelarve 79 349 €

Tegevuse aruanne

P9. Jahu küpsetuskvaliteedi seos kasvatustehnoloogiaga ja alternatiivsed jahuparandajad, 2022-2023

Eesmärk. Välja selgitada erinevate tootmistehnoloogiate mõju maheteravilja kvaliteedile toidutoorainena pagaritoodete valmistamiseks ning leida sobivad alternatiivsed jahuparandajad küpsetuskvaliteedi tõstmiseks. Eelarve 9776 €

Tegevuse aruanne

Köögiviljakasvatus:

K1. Põhikultuuri kasvatamine koos vahekultuuriga maheköögiviljakasvatuses, 2017-2022

Eesmärk: Välja selgitada köögivilja reavahedes  kasvatatava vahekultuuri efektiivsus põllu umbrohtumuse vähendamiseks ning mullaviljakuse ja saagikuse suurendamiseks. Välja töötada soovitused sellise tehnoloogia kasutamiseks. Eelarve 22 707 €

Tegevuse aruanne

K2. Paljuliigilised haljasväetiskultuuride segud maheköögivilja eelkultuurina, 2018-2022

Eesmärk: Välja selgitada paljuliigiliste haljasväetiskultuuride segude köögivilja eelviljana kasvatamise efektiivsus, arvestades nende mõju umbrohtumusele, mullaviljakusele ning köögiviljade saagikusele. Välja töötada tehnoloogilised soovitused sobilike haljasväetissegude ja nende kasutamise osas maheköögiviljakasvatuses. Eelarve 12 889 €

Tegevuse aruanne

K3. Mahesibula ja -küüslaugu külvieelse töötlemise puhised, 2017-2022

Eesmärk: Välja selgitada mahesibula ja –küüslaugu paljundusmaterjali mahapanekueelse töötlemise meetodite ja vahendite efektiivsus seenhaigustesse nakatumise vähendamiseks ning välja töötada soovitused nende kasutamiseks tootmistingimustes. Eelarve 13 800 €

Tegevuse aruanne

K4. Bioaktivaatorite kasutamine maheköögiviljakasvatuses, 2017-2020

Eesmärk: Välja selgitada bioaktivaatorite ja nende kombinatsioonide efektiivsus maheköögiviljade haigustesse nakatumise vähendamiseks ja saagikuse suurendamiseks ning välja töötada soovitused nende kasutamiseks tootmistingimustes. Eelarve 26 274 €

Tegevuse aruanne

K5. Multšimine avamaa maheköögiviljakasvatuses, 2019-2022

Eesmärk: Välja selgitada multšide kasutamise efektiivsus avamaaköögiviljakasvatuses umbrohtumuse vähendamiseks ning mullaviljakuse ja saagikuse suurendamiseks. Tehnoloogiliste soovituste andmine reavahedes multšimiseks. Eelarve 20 029 €

Tegevuse aruanne

K6. Kartuli-lehemädaniku looduslikud tõrjevahendid, 2018-2022

Eesmärk: Välja selgitada kartuli-lehemädaniku looduslike tõrjevahendite efektiivsus kartuli saagikuse suurendamiseks. Eelarve 21 209 €

Tegevuse aruanne

K7. Maheköögiviljade väärindamine fermenteerimise teel, 2022-23

Eesmärk:  Fermenteerimise kui ühe säilitusvõimaluse sobivuse väljaselgitamine köögiviljade puhul, mida turul fermenteerituna ei pakuta ning sobilike köögiviljade jaoks tehnoloogiliste skeemide väljatöötamine maheköögiviljatoodete valiku laiendamiseks. Eelarve 23 274 €

Tegevuse aruanne