# #

Kuidas alustada mahetöötlemisega

Tunnustamine

Ettevõte, kus soovitakse tegeleda mahepõllumajandusliku toidu töötlemisega, peab olema mahepõllumajanduse seaduse kohaselt tunnustatud ning andmed ettevõtte tegevuse kohta peavad olema kantud mahepõllumajanduse registrisse.

Vastavalt toiduseadusele on toidu käitlemine lubatud üksnes teavitatud või tunnustatud käitlemisettevõttes. Tunnustamisele kuuluv ettevõte ei saa käitlemist alustada enne, kui ta omab selleks VTA poolt väljastatud tunnustamise otsust. Mahepõllumajandusliku toote töötlemise alustamiseks peab ettevõte olema toiduseaduse alusel teavitatud või tunnustatud.

Tunnustuse saamiseks mahepõllumajandusliku käitlemise valdkonnas tuleb esitada taotlus ning vajalikud andmed ja dokumendid ettevõtte asukohajärgsele Veterinaarkeskusele. Kui tegu on alustava ettevõttega, kes pole veel toiduseaduse alusel tunnustatud, siis võib esitada korraga dokumendid ettevõtte tunnustamiseks toiduseaduse ja mahepõllumajanduse seaduse alusel.

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruses nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord“ millised andmed ja dokumendid tuleb mahepõllumajandusliku toote töötlemise korral esitada lisaks taotlusele.

Vaata VTA poolt koostatud juhendit.

Tunnustamise eest tuleb tasuda riigilõiv 40 eurot (01.01.2017 seisuga). Riigilõiv tasutakse ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks.

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi pangakontole:

Maksekorraldusel tuleb näidata:

-         viitenumber 2900082265;

-         maksmise alus (nt: Riigilõivuseadus § 253, 2017. aasta eest);

-         juriidilise isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasutakse.

Ettevõtte tunnustamise käigus hindab järelevalveasutus ettevõtte käitlemise vastavust mahepõllumajanduse nõuetele. Kontrollitakse nii dokumente kui ka ettevõtte tegevust kohapeal. Juhul kui käitlemine vastab nõuetele, siis ettevõte tunnustatakse. Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse.

 

Jätkamine

Juba tunnustatud ettevõte peab esitama kohalikule Veterinaarkeskusele tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks kinnituse tegevuse jätkamise kohta ning andmed ettevõttes eelmisel aastal ettevalmistatud mahepõllumajanduslike tootegruppide ja toodangu mahu kohta.

Tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal tuleb korralise järelevalvetoimingu eest 1. veebruariks tasuda riigilõiv 40 eurot.

Juba tunnustatud ettevõtte vastavust mahepõllumajanduse nõuetele kontrollivad VTA kohaliku Veterinaarkeskuse järelevalveametnikud kohapeal vähemalt üks kord aastas.