# #

Parimate mudelite väljatöötamine teadmiste siirdeks teaduselt praktikasse mahepõllumajanduse valdkonnas

 LOVEt II - Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer from science to practice in the organic farming sector

Parimate mudelite väljatöötamine teadmiste siirdeks teaduselt praktikasse
mahepõllumajanduse valdkonnas (2012-2014)

Tegemist on jätkuprojektiga Leonardo da Vinci programmi eelmisele projektile LOVEt I, mille raames selgitati välja tootjate, töötlejate, turustajate ja nõustajate vajadused uute teadmiste hankimisel ning kitsaskohad koostöö toimimisel. Projekti tulemused näitasid, et keskkonnasäästliku põllumajanduse valdkond areneb jätkusuutlikult, kuid  vaja on efektiivistada teadlaste ja ettevõtjate vahelist infovahetust ja teadmuse siiret. Oluline on töötada välja parimad koostöö mudelid, mis on iseäranis vajalikud just nendes riikides, kus mahepõllumajandus on arenemisjärgus. Otsene ja pidev koostöö teadlaste ja ettevõtjate vahel annab võimaluse kiiremaks info vahetamiseks ning uue teadmuse siirdeks. Kuid igal piirkonnal on oma arengulised eripärad, mida tuleb kohalike strateegiate arendamisel arvestada .

Projekti üldised eesmärgid:

  • Teadmiste siire ning kogemuste vahetus ülikoolide, NGO-de ja ettevõtjate vahel EL-s mahepõllumajanduse sektoris
  • Mahetoidu sektori edukale, atraktiivsele ja innovaatilisele arengule kaasaaitamine

Projekti üldised tegevused:

  • Hästi arenenud mahesektoriga riikides edukalt toimivate teaduse ja praktika koostöömudelite analüüs ning väljavalimine.
  • Areneva mahesektoriga riikides parimate praktikas toimivate mudelite ja strateegiate väljatöötamine ning väljavalimine arvestades kohalikke tingimusi.

Tulemused

Lisainfo Eesti Maaülikooli Mahekeskuse kodulehel ja projekti kodulehel: www.lovet2.eu

LOVEt

Pealkiri: Teaduse ja praktika vahelise kommunikatsiooniplatvormi loomine mahepõllumajanduse valdkonnas

Sissejuhatus: Mahepõllumajandus on tootmissüsteem, mis põhineb looduslikel ainetel ja protsessidel ning mis toetab keskkonnakaitset, loomade heaolu ja maaelu arengut. Alates 1990ndatest on mahetoidu turg kiiresti kasvanud. Mahetoidu suurenev nõudlus, mis põhineb tarbijate hinnangul, et mahetoit on ohutum ja kõrgema kvaliteediga kui tavatooted, on suurendanud mahepõllumajandusmaa pinda ja ka teadlaste huvi selle teema vastu. Siiski on teadusinfo siirdel praktikasse teatud takistused.

Eesmärgid: Identifitseerida Euroopa mahepõllumajanduse valdkonnas puudujäägid teadmistes ja probleemid teadusinfo siirdel praktikasse, luua ühine kontseptsioon teadmiste puudujääkide kõrvaldamiseks ning tugevdada koostööd uurijate ja teiste huvigruppide vahel, ühiselt väljaarendatud kontseptsioonide rakendamine, mahetoidu ahelas tegutsejate täiendõppe kvaliteedi parandamine, mahepõllumajandussektori arendamine.

Partnerid: Euroopa kõrgharidusasutused, kes pakuvad  mahepõllumajandusalast kvaliteetset teavet (PL, DE, CZ, IT, NL, PT, SL, FI, ES) ja organisatsioonid, kes tegelevad praktikas selle teabe rakendamisega (PL, DE, IT, ET, HU, BG). Eestipoolne partner oli Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus

(Kontakt: Airi Vetemaa: airi.vetemaa @ gmail.com)

Projekti kokkuvõte ja ettekanne.