# #

OK-NET-ARABLE projekt

OK-NET-ARABLE, põllukultuuride kasvatuse alane maheteabe võrgustik, on ELi teadusrahastu Horisont 2020 projekt, mille eesmärk on vahendada innovaatilist ja traditsioonilist teavet mahetootjate, nõustajate ja teadlaste vahel, suurendamaks mahepõllukultuuride produktiivsust ja kvaliteeti üle Euroopa.

Projekt käivitus 2015. a märtsis ja kestab kolm aastat.

Projektil on kolm alleesmärki:

1. Luua mahetootjate nn innovatsioonigruppide üle-euroopaline võrgustik, kus on esindatud parimad näited tootjate ja teadlaste vahelisest koostööst. Võrgustiku kaudu toimuks infovahetus ning võrgustikku kaasatud innovatsioonigrupid saaksid hinnata projekti käigus loodavaid või vahendatavaid teabesiirde võimalusi.

2. Läbi töötada ja sünteesida olemasolevat teadusinfot ja praktikute kogemusi mahepõllukultuuride kasvatamisel ning vahendada seda tootjatele.

3. Luua üle-euroopaline mahepõllumajanduse infovahetusplatvorm, kus pakutakse nii innovaatilisi õppevahendeid kui ka mitmesuguseid teabematerjale ning mille kaudu saab arendada otsest teabevahetust tootjate, nõustajate ja teadlaste vahel.

Projekti partneriteks on teadusasutused ja muud mahevaldkonna edendamisega seotud organisatsioonid, sh tootjaorganisatsioonid. Kokku on partnereid 16, juhtpartner on IFOAMi Euroopa Liidu Grupp, teaduspoolelt juhib projekti Šveitsi mahepõllumajanduse instituut FiBL.

Eestist on partneriks Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus.

Eesti osalemine selles projektis annab võimaluse paremini ligi pääseda Euroopas olemasolevale mahepõllukultuuride kasvatuse alasele praktikas rakendatavale infole ning saada häid kontakte nii praktikute kui ka teadusuuringute elluviijatega üle Euroopa. Loodame, et meie tootjate kogemusi ja probleeme kaasates aitab projektis osalemine kaasa ka siinse mahetootmise efektiivistamisele.

Praeguseks on loodud mitmekülgset mahetaimekasvatusinfot pakkuv portaal farmknowledge.org, kus on lingid paljudele infoallikatele ja virtuaalne kohtumispaik info ja teadmiste vahetamiseks. Portaalil on ka eesti keele valiku võimalus, kuid tuleb arvestada, et kui sissejuhatavad tekstid ja rubriikide pealkirjad välja arvata, siis on tegu automaattõlkega, mille kvaliteet pole kuigi hea. Siiski on võimalik otsida peamiste eestikeelsete otsingusõnade järgi - vastav aken on esitletud allpool.

Projekti veebileht www.ok-net-arable.eu, portaal mahetaimekasvatusinfoga farmknowledge.org