# #

Tunnustamise taotlemine

Isikud (füüsilised või juriidilised isikud), kes soovivad tegeleda mahepõllumajandusega, peavad olema tunnustatud ja kantud mahepõllumajanduse registrisse.

Vt. lähemalt tunnustamisega seonduvat määrusest Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord.

Ettevõtteid tunnustavad Põllumajandusamet ja Veterinaar- ja Toiduamet.

Ettevõtte tunnustamist saab Põllumajandusametilt (PMA) taotleda järgmistes valdkondades:

 1. taimekasvatus sh mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamine;
 2. loomakasvatus;
 3. mesindus;
 4. sööda esmatootmine sööda esmatootmine ja üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda segamine, kasutamata lisandeid või nende eelsegusid, välja arvatud silokonservante;;
 5. oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamine ja turuleviimine;
 6. seemne ja paljundusmaterjali tootmine, ettevalmistamine ja turuleviimine;
 7. merevetikate tootmine;
 8. vesiviljelusloomade tootmine.

Näide 1. Kui on tegu ettevõttega, kus peetakse lihaveiseid ja kasvatatakse neile sööta, tuleb tunnustamise taotlusele märkida punktid 1), 2), 4) ja 5). Vaatamata sellele, et üleminekuajal veel lihaloomi mahepõllumajanduslikuna märgistada ei saa, tuleb oma edasine kavatsus panna kirja tunnustamise taotluse vormile.

Näide 2. Kui on tegu ettevõttega, kus toodetakse seemet ning soovitakse seda ette valmistada (pakendada) ja viia turule, tuleb tunnustamise taotlusele märkida punktid 1) ja 6), sest seeme tootmine on ühtlasi ka taimekasvatus.

Näide 3. Kui on tegu ettevõttega, kus kasvatatakse teravilja, tuleb tunnustamise taotlusele märkida punktid 1) ja 5). Vaatamata sellele, et üleminekuajal veel teravilja mahepõllumajanduslikuna märgistada ei saa, tuleb oma edasine kavatsus panna kirja tunnustamise taotluse vormile.

 

Ettevõtte tunnustamise taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus koos nõutud dokumentidega PMAle. Taotluse võib esitada läbi kliendiportaali või PMA selle maakonnakeskuse kaudu, mille tööpiirkonnas ettevõtte kasutuses olevad maad asuvad. Kui ettevõtte maad asuvad mitmes maakonnas, tuleb taotlus esitada selle maakonnakeskus kaudu, mille tööpiirkonnas maad valdavalt asuvad.

Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse või mesindusega tegeleda sooviv isik peab esitama taotluse ja sellele lisatavad dokumendid ajavahemikul 10. märtsist 10. aprillini.

Kui soovitakse alustada mahepõllumajandusliku loomakasvatusega (juhul kui taimekasvatus on juba tunnustatud), katmikkultuuride või seenekasvatusega, sööda esmatootmisega, oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamise ja turuleviimisega ning seemne ja paljundusmaterjali tootmise ettevalmistamise ja turuleviimisega, saab taotluse esitada aasta ringi.

Vormid andmete esitamiseks ja tabel riigilõivu suuruse arvutamiseks on saadaval PMA mahepõllumajanduse ja seemne osakonnas,kõigis maakonnakeskustes ningPMA kodulehel www.pma.agri.ee (Valdkonnad > Mahepõllumajandus > Dokumendivormid > Dokumendivormid > Ettevõtte tunnustamise taotlemine või jätkamine ja muu teabe edastamine).

Taimekasvatuse korral (v.a taimede ja seente korjamine) taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid:

 1. põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada: põllumassiivi tunnus ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jäämise kohta;
 2. põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada: katastritunnus maakatastris ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jäämise kohta;
 3. põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi kaart, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid;
 4. põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid;
 5. PMAle ei pea esitama punktides 1–4 nimetatud andmeid ja dokumente, kui isik esitab samal aastal PRIAle maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 22 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks.

Loomakasvatuse korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid:

 1. ettevõttes peetavate loomade arv liikide ja vanusegruppide kaupa, näidates ära, milliste liikidega alustatakse mahepõllumajandusele üleminekut.

Mesinduse korral tunnustamise taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid:

 1. põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada: mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav põllumassiivi kaart;
 2. põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada: mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal mõõtkavas vähemalt 1 : 10 000;
 3. andmed mesilasperede arvu kohta.

Taimede või seente korjamise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid:

 1. maakasutuse kaart, milleks loetakse põllumassiivi kaart, ortofoto väljatrükk või muu kaardimaterjal vähemalt 1 : 10 000 mõõtkavas, millele on kantud selle ala pindala ja piirid, millel kavatsetakse alustada taimede või seente korjamist;
 2. liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi või seeni kavatsetakse korjata, ja korjamise ligikaudne ajavahemik.

Merevetikate tootmise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid:

 1. merevetikate kasvatamise ja kogumise ning kogumisjärgse tegevuse asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000, millele on kantud ala, millel kavatsetakse merevetikate kasvatamist, kogumist ja kogumisjärgset tegevust alustada, pindala ja piirid;
 2. liikide loetelu, millesse kuuluvaid merevetikaid kavatsetakse kasvatada või koguda, ning andmed kavandatava koguse ja kogumise aja kohta.

Vesiviljelusloomade tootmise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid:

 1. vesiviljelusloomade tootmise asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000, millele on kantud ala, millel kavatsetakse vesiviljelusloomade tootmist alustada, pindala ja piirid;
 2. liikide loetelu, millesse kuuluvaid vesiviljelusloomi kavatsetakse kasvatada, ning andmed kavandatava tootmismahu kohta.

Koos ettevõtte tunnustamise taotlusega saab vajadusel esitada vabas vormis avalduse PMAlt nõusoleku saamiseks seadusandluses ettenähtud juhtudel mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse nõuetest tulenevate erisuste tootmises rakendamiseks:

 • taotlus (vorm PMA veebilehel) maa üleminekuperioodi  lühendamiseks, millele on lisatud lühendamise taotlemise põhjendatust kinnitavad dokumendid;
 • taotlus (vorm PMA veebilehel) keemiliselt töötlemata mittemahepõllumajandusliku a toodetud seemne ja paljundusmaterjali kasutamiseks;
 • kodulinnukarja moodustamiseks 3 päeva vanuste mittemahepõllumajandusliku päritoluga tibudest;
 • munakanakarja moodustamiseks 18 nädala vanuste mittemahepõllumajandusliku päritoluga noorkanadest;
 • kariloomade lõaspidamiseks väikeettevõttes (kuni 20 LÜ);
 • loomade pidamiseks loomakasvatushoones nõutavast väiksemal pinnal.

 

Ettevõttes kohapeal peavad olema (esitatakse PMAle ettevõtte esmase kontrolli käigus):

 • külvikorraplaan (võib kasutada PMA soovituslikku vormi T-2);
 • ettevõttes olemasolevate masinate, seadmete, hoonete ja rajatiste kirjeldus;
 • ettevõtte tegevuste kirjeldus, kus on näidatud sisse ostetavad ja osutatavad teenused;
 • kui ettevõttes on ka mittemahepõllumajanduslik tootmine, peab olema kirjeldatud eristatavuse tagamise meetmed tootmises, ladustamises ja puhastamises.

Riigilõiv. Ettevõtte tunnustamise eest tuleb maksta riigilõiv ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise päevaks.

Kui ettevõttes tegeletakse samaaegselt nii mahe- kui ka mittemahepõllumajandusliku taimekasvatusega, tuleb riigilõiv maksta vastavalt ettevõtte kogu maa suurusele. Kui ettevõttes või selle osas tegeletakse mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega, tuleb riigilõiv maksta ka selle maa eest.

Riigilõivu suuruse arvutamiseks võib kasutada tabelit, mis on PMA kodulehel.

Kui ettevõte maksab ekslikult rohkem, on tal õigus rohkem makstud summa tagasi taotleda.

 

Riigilõivu suurus on vastavalt ettevõtte kontrollitava maa (s.h rendimaa) suurusele järgmine:

 • kuni 1,5 hektari suuruse maa korral – 19,00 eurot;
 • üle 1,5 hektari kuni 10 hektari suuruse maa korral – 55,00 eurot;
 • üle 10 hektari suuruse maa korral – 55,00 eurot + 0,60 eurot iga hektari kohta, mis ületab 10 hektarit, kuid kokku mitte rohkem kui 1 000,00 eurot.

Kui ettevõttes tegeletakse mahepõllumajandusliku seemne või vegetatiivse paljundusmaterjali tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega, tuleb tasuda riigilõiv 40,00 eurot

Riigilõivu saab tasuda Rahandusministeeriumi järgmistele pangakontodele:

Swedbank – IBAN EE932200221023778606

SEB pank – IBAN EE891010220034796011

Danske Bank A/S Eesti filiaal – IBAN EE403300333416110002

Nordea Bank AB Eesti filiaal – IBAN EE701700017001577198

Maksekorraldusel tuleb näidata:

 • viitenumber 2900082155;
 • maksmise alus (nt Riigilõivuseadus § 253, 2018. aasta eest);
 • füüsilise või juriidilise isiku nimi, kelle eest riigilõiv makstakse.

 

Ettevõtte tunnustamine

Kui ettevõtte tunnustamise taotlus ja sellele lisatud dokumendid ei vasta nõuetele, annab PMA tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Ettevõttes tehakse esmane kontroll 60 tööpäeva jooksul arvates ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise päevast. PMA teatab taotlejale ettevõtte esmase kontrollimise aja.

Otsus ettevõtte tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse esmase kontrolli tegemisest arvates 30 tööpäeva jooksul. Otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse juhul, kui taotleja on esitanud valeandmeid või kui tootmine ettevõttes ei vasta mahepõllumajanduse seaduse nõuetele.

Ettevõte tunnustatakse, kui:

 • tunnustamise taotlus on esitatud tähtaegselt,
 • riigilõiv on tasutud,
 • ettevõttes on läbi viidud esmane kontroll ja ettevõte vastab mahepõllumajandusliku tootmise nõuetele.

Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse.

Mahepõllumajanduse nõudeid tuleb hakata täitma hiljemalt taotluse esitamise kuupäevast alates.  

Üleminekuaeg

Tunnustamise taotluse esitamise päevast algab üleminekuaeg, mil toodangut ei saa märgistada mahepõllumajanduslikuna.

Üleminekuaeg on lõppenud, kui mahepõllumajanduse eeskirju on järgitud:

vähemalt 2 aastat enne külvi;

 • rohumaa või mitmeaastaste söödataimede puhul vähemalt 2 aastat enne saagi kasutamist mahepõllumajandusliku söödana;
 • muude mitmeaastaste taimede kui söödataimede puhul vähemalt 3 aastat enne mahepõllumajandustoodete esimest koristust.

See tähendab, et näiteks talivilja, mis on külvatud üleminekuaja teisel aastal ja koristatakse kolmandal aastal arvates ülemineku algusest, ei saa mahepõllumajanduslikuna märgistada.

PMA võib tagasiulatuvalt otsustada, et üleminekuaja hulka kuulus varasem periood enne tunnustamise taotluse esitamist, mil maatükid olid looduslikud või põllumajanduslikud alad, mida ei töödeldud mahepõllumajanduslikus tootmises mittelubatud toodetega. PMAle tuleb selleks esitada piisavad tõendid, mis võimaldavad veenduda, et tingimused olid täidetud vähemalt 3 aasta jooksul enne tunnustamist. Enamasti arvestab PMA varasema perioodi üleminekuaja hulka, kui tegu on söötis maa või loodusliku rohumaaga, kus on selgelt tuvastatav, et mahepõllumajanduses mittelubatud aineid ei ole kasutatud. PMA tuleb kutsuda maad vaatama enne selle ülesharimist.

Kui tunnustamist taotleti koos loomakasvatusega, siis lõpeb üleminekuaeg neile loomadele, kes olid ettevõttes tunnustamise taotlemise hetkel, ja nende järglastele kahe aasta möödudes arvestades tunnustamise taotlemisest.

PMA soovitab ettevõttel, kus plaanitakse mahepõllumajandusele üle minna ka loomakasvatuses, teha seda kas koos taimekasvatusega või kolmandal aastal, kui taimekasvatuses on üleminek läbitud.

Kui maheloomakasvatusega alustatakse ajal, mil taimekasvatuses on üleminekuaeg lõppenud, siis on loomade üleminekuaja pikkus järgmine:

 • hobused ja veised liha tootmiseks 12 kuud, kuid mitte vähem kui loomade kolmveerandi eluea ulatuses;
 • piimalehmad 6 kuud;
 • lambad ja kitsed 6 kuud;
 • sead 6 kuud;
 • kodulinnud munade tootmiseks 6 nädalat;
 • kodulinnud liha tootmiseks (toodud ettevõttesse alla 3 päeva vanustena) 10 nädalat.

Mahemesinduses on üleminekuaja pikkus üks aasta.

Merevetikate väljapüügikoha üleminekuaeg on 6 kuud ning tootmisüksuse üleminekuaeg on vähemalt 6 kuud või pikema kui 6-kuuse tootmistsükli puhul selle kogukestus.

Vesiviljeluse tootmisüksuste, sh olemasolevate vesiviljelusloomade tootmisüksuste üleminekuaeg:

 • 24 kuud rajatiste puhul, mida ei saa veest tühjendada, puhastada ega desinfitseerida;
 • 12 kuud rajatiste puhul, mis on veest tühjendatud või kasutamata hoitud;
 • 6 kuud rajatiste puhul, mis on veest tühjendatud, puhastatud ja desinfitseeritud;
 • 3 kuud avatud veekasutusega rajatiste, sealhulgas kahepoolmeliste molluskite kasvatamiseks kasutatavate rajatiste puhul.

PMA võib tootja taotluse alusel tagasiulatuvalt otsustada, et üleminekuaeg hõlmab ka varasemat perioodi, mille puhul on olemas dokumendid selle kohta, et asjaomaseid rajatisi ei töödeldud või need ei puutunud kokku mahepõllumajanduslikus tootmises mittelubatud toodetega.