# #

Tunnustamise taotlemine

Isikud (füüsilised või juriidilised isikud), kes soovivad alustada mahepõllumajandusliku tegevusega, peavad olema tunnustatud ja kantud mahepõllumajanduse registrisse.

Vt. lähemalt tunnustamisega seonduvat määrusest Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord.

Tunnustamise valdkonnad 

Tunnustamist saab Põllumajandusametilt (PMA) taotleda järgmistes valdkondades:

1)  taimekasvatus, sh mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamine;
2)  loomakasvatus;
3)  mesindus;
4)  sööda esmatootmine ja üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda segamine, kasutamata lisandeid või nende eelsegusid, välja arvatud silokonservante;
5) oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamine ja turuleviimine;

6) seemne ja paljundusmaterjali tootmine, ettevalmistamine ja turuleviimine;
7) merevetikate tootmine;
8) vesiviljelusloomade tootmine.

Kuhu taotlus esitada? 

Tunnustamise taotlemiseks tuleb esitada PMAle vormikohane taotlus koos nõutud dokumentidega. Taotluse võib esitada PMA selle maakonnakeskuse kaudu, mille tööpiirkonnas ettevõtte kasutuses olevad maad asuvad. Kui ettevõtte maad asuvad mitmes maakonnas, tuleb taotlus esitada selle maakonna PMA keskuse kaudu, mille tööpiirkonnas ettevõtte maad valdavalt asuvad.
 

Millal taotlus esitada? 

Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse või mesindusega tegeleda sooviv isik peab esitama taotluse ja sellele lisatavad dokumendid ajavahemikul 10. märtsist 10. aprillini.

Kui soovitakse alustada mahepõllumajandusliku loomakasvatusega (juhul kui taimekasvatus on juba tunnustatud), katmikkultuuride või seenekasvatusega saab taotluse esitada aasta ringi.

Millised dokumendid tuleb esitada?

Olenevalt valdkonnast tuleb lisaks vormikohasele taotlusele esitada veel mitmed andmed ja dokumendid. Vormid andmete esitamiseks, nende täitmise juhendid ja näidised on tasuta saadaval PMA mahepõllumajanduse osakonnas ja kõigis maakonnakeskustes. Eelnimetatud vormid on saadaval ka PMA koduleheküljel www.pma.agri.ee.  

Taimekasvatuse korral (v.a taimede ja seente korjamine) tuleb tunnustamise taotlusele lisada:

 1. põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi tunnus ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jäämise kohta;

 2. põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastritunnus maakatastris ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jäämise kohta;

 3. põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi kaart, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid;

 4. põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid.

Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegeleda sooviv isik ei pea Põllumajandusametile esitama 1–4 nimetatud andmeid ja dokumente, kui ta esitab samal aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile  määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 22 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud andmed mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks.

Loomakasvatuse korral tuleb tunnustamise taotlusele lisada:

 1. Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele andmed ettevõttes peetavate loomade arvu kohta liikide ja vanusegruppide kaupa, näidates ära, milliste liikidega alustatakse mahepõllumajandusele üleminekut.
   

Mesinduse korral tuleb tunnustamise taotlusele lisada:

 1. põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav põllumassiivi kaart; 
 2. põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal mõõtkavas vähemalt 1 : 10 000; 
 3. andmed mesilasperede arvu kohta.
   

Taimede või seente korjamise korral tuleb tunnustamise taotlusele lisada:

 1. maakasutuse kaart, milleks loetakse põllumassiivi kaart, ortofoto väljatrükk või muu kaardimaterjal vähemalt 1 : 10 000 mõõtkavas, millele on kantud selle ala pindala ja piirid, millel kavatsetakse alustada taimede või seente korjamist;
 2. nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi või seeni kavatsetakse korjata, ja korjamise ligikaudne ajavahemik.
   

Koos ettevõtte tunnustamise taotlusega võib esitada:

- vabas vormis avalduse maa üleminekuaja kestuse lühendamiseks, millele on lisatud lühendamise taotlemise põhjendatust kinnitavad dokumendid (näiteks juhul kui tegu on söötis maaga);

- vabas vormis avalduse PMA-lt nõusoleku saamiseks seadusandluses ettenähtud juhtudel mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse nõuetest tulenevate erisuste tootmises rakendamiseks (näiteks mittemahepõllumajandusliku seemne kasutamiseks).

Kui ettevõtte tunnustamise taotlus ja sellele lisatud dokumendid ei vasta nõuetele, annab PMA tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Tunnustamine

Ettevõttes viiakse esmane kontroll läbi ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise tähtpäevast 60 tööpäeva jooksul. PMA inspektor teatab taotlejale ettevõtte esmase kontrollimise aja.

Otsus ettevõtte tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse esmase kontrolli tegemisest arvates 30 tööpäeva jooksul. Otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse juhul, kui taotleja on esitanud valeandmeid või kui tootmine ettevõttes ei vasta mahepõllumajanduse seaduse nõuetele.

Ettevõte tunnustatakse, kui:

- tunnustamise taotlus on esitatud tähtaegselt;

- riigilõiv on tasutud;

- ettevõttes on läbi viidud esmane kontrolli ja ettevõte vastab mahepõllumajandusliku tootmise nõuetele.

Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse. Ettevõtte tunnustamise otsus tõendava dokumendina saadetakse posti teel, elektrooniliselt või tehakse teatavaks allkirja vastu 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Mahepõllumajanduse nõudeid tuleb hakata täitma hiljemalt taotluse esitamise kuupäevast alates.  

Üleminekuaeg

Tunnustamise taotluse esitamise päevast algab üleminekuperiood (üleminekuaeg), mil toodangut ei saa märgistada mahepõllumajanduslikuna.

Üleminekuperiood on lõppenud, kui mahepõllumajanduse eeskirju on järgitud:

- vähemalt 2 aastat enne külvi;
- rohumaa või mitmeaastaste söödataimede puhul vähemalt 2 aastat enne nende kasutamist mahepõllumajandusliku söödana;
- muude mitmeaastaste taimede kui söödataimede puhul vähemalt 3 aastat enne mahepõllumajandustoodete esimest koristust.

See tähendab, et näiteks talivilja, mis on külvatud üleminekuperioodi teisel aastal, ei saa veel mahedana müüa. Külla aga saab taimekasvatussaadusi, mille koristamise eel on üleminekuaeg kestnud vähemalt 12 kuud, müüa viitega „mahepõllumajandusele üleminekujärgus olev toode“.

PMA võib tagasiulatuvalt otsustada, et maa üleminekuperioodi hulka kuulus varasem periood enne tunnustamise taotluse esitamist, mil maatükid olid looduslikud või põllumajanduslikud alad, mida ei töödeldud mahepõllumajanduslikus tootmises lubamatute toodetega.

PMA-le tuleb selleks esitada piisavad tõendid, mis võimaldavad veenduda, et tingimused olid täidetud vähemalt 3 aasta jooksul. Enamasti arvestab PMA varasema perioodi üleminekuaja hulka, kui tegu on söötis maaga või loodusliku rohumaaga, kus on selgelt tuvastatav, et lubamatuid aineid ei ole kasutatud. PMA inspektor tuleks kutsuda põldu vaatama enne selle üles harimist.

Mahepõllumajandusliku tegevusega jätkavas ettevõttes enne 21. maid mahepõllumajanduslikku kasutusse võetud uutel maadel algab üleminekuperiood jätkamiseks vajaliku teabe dokumentide esitamise päevast. Pärast 1. maid kasutusele võetud maal algab üleminekuaeg pärast ühe aasta möödumist eelnimetatud dokumentide esitamise päevast.

Kui loomakasvatuse tunnustamist taotleti koos taimekasvatuse tunnustamisega, siis lõppeb üleminekuaeg neile loomadele, kes olid ettevõttes tunnustamise taotlemise hetkel ja nende järglastele kahe aasta möödudes arvestades tunnustamise taotlemisest.

Kui maheloomakasvatusega alustatakse ajal, mil taimekasvatuses on üleminekuperiood lõppenud, siis on üleminekuperioodi pikkus järgmine:

- hobused ja veised piima tootmiseks 12 kuud, kuid mitte vähem kui loomade kolmveerandi eluea ulatuses;
- piimalehmad 6 kuud
- lambad ja kitsed 6 kuud  
- sead 6 kuud
- kodulinnud munade tootmiseks 6 nädalat
- kodulinnud liha tootmiseks (toodud ettevõttesse alla 3 päeva vanustena): 10 nädalat.

Enne üleminekuperioodi lõppemist ei tohi loomakasvatussaaduste puhul mingilgi viisil viidata nende mahepõllumajanduslikule päritolule.