# #

Tunnustamise taotlemine

Isikud (füüsilised või juriidilised isikud), kes soovivad tegeleda mahepõllumajandusega, peavad olema tunnustatud ja kantud mahepõllumajanduse registrisse.

Mahepõllumajanduse valdkonnas tunnustab Põllumajandus- ja Toiduamet.

Tunnustamist saab Põllumajandus- ja Toiduametilt (PTA) taotleda järgmistes valdkondades:

1. taimekasvatus, sh katmikkultuuride- ja seenekasvatus;

2. oma toodetud seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamine ja turuleviimine koos tootmisega;

3. teisest ettevõttest pärit seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamine ja turuleviimine;

4. mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamine;

5. loomakasvatus;

6. mesindus;

7. merevetikate tootmine;

8. vesiviljelusloomade tootmine.

Tunnustamise taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus koos nõutud dokumentidega PTAle. Taotluse võib esitada läbi kliendiportaali või PTA selle maakonnakeskuse kaudu, mille tööpiirkonnas ettevõtte kasutuses olevad maad asuvad. Kui ettevõtte maad asuvad mitmes maakonnas, tuleb taotlus esitada selle maakonnakeskus kaudu, mille tööpiirkonnas maad valdavalt asuvad.

Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse või mesindusega tegeleda sooviv isik peab esitama taotluse ja sellele lisatavad dokumendid ajavahemikul 10. märtsist 10. aprillini.

Kui soovitakse alustada mahepõllumajandusliku loomakasvatusega (juhul kui taimekasvatus on juba tunnustatud), katmikkultuuride või seenekasvatusega, sööda esmatootmisega, oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamise ja turuleviimisega ning seemne ja paljundusmaterjali tootmise ettevalmistamise ja turuleviimisega, saab taotluse esitada aasta ringi.

Tunnustamise ja jätkamisega seotud infot vt lähemalt siit.

Ettevõte/isik tunnustatakse, kui:

 • tunnustamise taotlus on esitatud tähtaegselt,
 • riigilõiv on tasutud,
 • ettevõttes on läbi viidud esmane kontroll ja ettevõte vastab mahepõllumajandusliku tootmise nõuetele.

Tunnustatud ettevõte/isik kantakse mahepõllumajanduse registrisse.

Mahepõllumajanduse nõudeid tuleb hakata täitma hiljemalt taotluse esitamise kuupäevast alates.  

Üleminekuaeg

Tunnustamise taotluse esitamise päevast algab üleminekuaeg, mil toodangut ei saa märgistada mahepõllumajanduslikuna.

Üleminekuaeg on lõppenud, kui mahepõllumajanduse eeskirju on järgitud:

vähemalt 2 aastat enne külvi;

 • rohumaa või mitmeaastaste söödataimede puhul vähemalt 2 aastat enne saagi kasutamist mahepõllumajandusliku söödana;
 • muude mitmeaastaste taimede kui söödataimede puhul vähemalt 3 aastat enne mahepõllumajandustoodete esimest koristust.

See tähendab, et näiteks talivilja, mis on külvatud üleminekuaja teisel aastal ja koristatakse kolmandal aastal arvates ülemineku algusest, ei saa mahepõllumajanduslikuna märgistada.

PTA võib tagasiulatuvalt otsustada, et üleminekuaja hulka kuulus varasem periood enne tunnustamise taotluse esitamist, mil maatükid olid looduslikud või põllumajanduslikud alad, mida ei töödeldud mahepõllumajanduslikus tootmises mittelubatud toodetega. PTAle tuleb selleks esitada piisavad tõendid, mis võimaldavad veenduda, et tingimused olid täidetud vähemalt 3 aasta jooksul enne tunnustamist. Enamasti arvestab PTA varasema perioodi üleminekuaja hulka, kui tegu on söötis maa või loodusliku rohumaaga, kus on selgelt tuvastatav, et mahepõllumajanduses mittelubatud aineid ei ole kasutatud. PTA tuleb kutsuda maad vaatama enne selle ülesharimist.

Kui tunnustamist taotleti koos loomakasvatusega, siis lõpeb üleminekuaeg neile loomadele, kes olid ettevõttes tunnustamise taotlemise hetkel, ja nende järglastele kahe aasta möödudes arvestades tunnustamise taotlemisest.

PTA soovitab ettevõttel, kus plaanitakse mahepõllumajandusele üle minna ka loomakasvatuses, teha seda kas koos taimekasvatusega või kolmandal aastal, kui taimekasvatuses on üleminek läbitud.

Kui maheloomakasvatusega alustatakse ajal, mil taimekasvatuses on üleminekuaeg lõppenud, siis on loomade üleminekuaja pikkus järgmine:

 • hobused ja veised liha tootmiseks 12 kuud, kuid mitte vähem kui loomade kolmveerandi eluea ulatuses;
 • piimalehmad 6 kuud;
 • lambad ja kitsed 6 kuud;
 • sead 6 kuud;
 • kodulinnud munade tootmiseks 6 nädalat;
 • kodulinnud liha tootmiseks (toodud ettevõttesse alla 3 päeva vanustena) 10 nädalat.

Mahemesinduses on üleminekuaja pikkus üks aasta.

Merevetikate väljapüügikoha üleminekuaeg on 6 kuud ning tootmisüksuse üleminekuaeg on vähemalt 6 kuud või pikema kui 6-kuuse tootmistsükli puhul selle kogukestus.

Vesiviljeluse tootmisüksuste, sh olemasolevate vesiviljelusloomade tootmisüksuste üleminekuaeg:

 • 24 kuud rajatiste puhul, mida ei saa veest tühjendada, puhastada ega desinfitseerida;
 • 12 kuud rajatiste puhul, mis on veest tühjendatud või kasutamata hoitud;
 • 6 kuud rajatiste puhul, mis on veest tühjendatud, puhastatud ja desinfitseeritud;
 • 3 kuud avatud veekasutusega rajatiste, sealhulgas kahepoolmeliste molluskite kasvatamiseks kasutatavate rajatiste puhul.

PTA võib tootja taotluse alusel tagasiulatuvalt otsustada, et üleminekuaeg hõlmab ka varasemat perioodi, mille puhul on olemas dokumendid selle kohta, et asjaomaseid rajatisi ei töödeldud või need ei puutunud kokku mahepõllumajanduslikus tootmises mittelubatud toodetega.